Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató (GDPR)

Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei: Innatura Hungary Kft. 2724 Újlengyel, Hernádi dűlő 18.
A személyes adatok tervezett kezelésének célja és jogalapja: Szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, hozzájárulás, illetve jogos érdek alapján.
Jogos érdek alapján történő adatkezelés: Az általunk meghirdetett állásokra jelentkezettek adatai, önéletrajzai
A személyes adatok címzettjei: Count-art Kft., Könyvelőiroda
Harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek történő adattovábbítás: Nem történik.

Tájékoztatás a jogokról: Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Hova küldheti a személyes adatkezelési kérdéseit és kéréseit: Innatura Hungary Kft. 2724 Újlengyel, Hernádi dűlő 18.
Hozzájárulás visszavonásának módja: írásban, tértivevényes levél útján
Az érintett személyes adatok kategóriái: Név, lakcím, emailcím, telefonszám, tőlünk szolgáltatásokat igénybevevő vendégek esetében a vendégkönyvbe kötelezően megadandó adatok, foglalkoztatással, munkába-állással kapcsolatos személyes adatok, önéletrajzok

Adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama: A számviteli törvényben meghatározott ideig, illetve amennyiben a törvény lehetővé teszi az adat törlését, a hozzájárulás visszavonásáig

A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani, az alábbi helyen teheti meg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 (1) 391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu